Close

Meniu

Regulamentul campaniei
„Iubești. Recomanzi. Câștigi”
01 septembrie 2021 – 31 martie 2022

ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul campaniei „Iubești. Recomanzi. Câștigi”, (denumită în continuare "Campania") este SC Lindab SRL, cu sediul social în Ştefăneştii de Jos, Şoseaua de Centură nr. 8, judeţul Ilfov, înmat(denumită în continuare "Campania") este SC Lindab SRL, cu sediul social în Ştefăneştii de Jos, Şoseaua de Centură nr. 8, judeţul Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J23/1168/2002, cod unic de înregistrare 6817640 atribut fiscal R, având număr aviz de operator de date personale nr. 16244, reprezentată prin domnul Andrei Sulyok, în calitate de Director General. Agenţia care participă la organizarea şi derularea acestei campanii este SC VOXLINE COMMUNICATION SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gh. Lazăr nr. 2, sector 1, înmatriculată în Registrul Comertului sub nr. J40/9092/1998, CUI 11027079 în calitate de agenţie împuternicită cu gestionarea comunicării şi SC Generic Audiovizual SRL, cu sediul în Str Plantelor, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/7018/1995, CIF 8222240, în calitate de agenție de publicitate.

1.2 Campania „Iubești. Recomanzi. Câștigi” se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează "Regulamentul"). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la Campanie.

1.3 Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, oricând pe perioada Campaniei, prin afişarea acestuia pe web-site-ul www.renoveazaculindab.ro, precum şi prin solicitare scrisă la adresa Ştefăneştii de Jos, Şoseaua de Centură nr. 8, judeţul Ilfov sau pe email la office@lindab.ro

1.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul oficial, completarea şi/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute la art. 1.3 cu cel puţin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile.

1.5 Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile pe care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

1.6 Respectarea modului de derulare a Campaniei conform prevederilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru Participanți. Prin participarea la această Campanie, se prezumă cunoașterea și respectarea integrală, expresă și neechivocă a tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor Regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

1.7 Participanții înțeleg și acceptă în mod expres faptul că Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe/opri oricând desfășurarea prezentei Campanii și de a modifica oricând perioada de valabilitate a acesteia menționată la Art. 2, dacă, oricând pe durata Campaniei, activitatea Organizatorului va fi închisă sau restricționată în orice mod, datorită schimbărilor legislative și/sau măsurilor stabilite de către autoritățile publice pe plan local și/sau național, în funcție de evoluția restricțiilor legale în contextul pandemiei COVID-19, care să conducă la modificarea prezentului Regulament.

Art. 2. DURATA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania se desfăşoară în perioada 01 septembrie 2021 – 31 martie 2022. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înceta derularea Campaniei în orice moment, prin informarea prealabilă a publicului efectuată prin intermediul site-ului www.lindab.ro cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de încetarea efectivă a Programului.

Art. 3. PARTICIPARE LA CAMPANIE

Participarea la Campanie este deschisă oricărei persoane fizice cu cetăţenie română şi cu domiciliul în România, care a împlinit vârsta de 18 ani până la data transmiterii recomandării („Participantul”) şi care, pe durata desfăşurării Campaniei, a recomandat cel puţin o persoană care îndeplineşte condiţiile art. 4 de mai jos („Persoană Recomandată”).

Recomandarea se poate face atât prin completarea corectă a formularului de recomandări pus la dispoziţie de Organizator („Formularul “Iubești. Recomanzi. Câștigi” denumit în continuare şi „Formularul de recomandare”), pe email la info@lindab.ro, cât şi telefonic la numarul de telefon 0744 328 433.

Nu pot avea calitatea de Participanţi la această campanie de recomandări angajaţii Organizatorului sau membrii de familie ai acestora.

Art. 4. PERSOANE RECOMANDATE

O Persoană Recomandată în sensul prezentului Regulament este orice persoană fizică, care, la momentul primirii de către Organizator a Formularului de Recomandare conţinând datele acesteia, nu este deja client al Organizatorului, pentru orice produs sau serviciu oferit de Organizator.

Art. 5. MODUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Începând cu data de 01 septembrie 2021, Organizatorul pune în mod gratuit la dispoziţia viitorilor Participanţi Formularul de Recomandare “Iubești. Recomanzi. Câștigi”, care va fi disponibil pe site-ul www.renoveazaculindab.ro

Participanţii vor completa Formularul de Recomandare cu informaţii corecte şi complete şi vor trimite Formularul de Recomandare Organizatorului prin intermediul paginii www.renoveazaculindab.ro sau pe adresa de email info@lindab.ro, în oricare zi a săptămânii şi la orice oră sau pot face înregistrarea în campanie telefonic la numarul de telefon 0744 328 433, în intervalul luni-vineri, 07.00-16.00.

Pentru fiecare Persoană recomandată, Participanţii completează un Formular de Recomandare sau transmit telefonic datele necesare. La primirea Formularului de Recomandare, Organizatorul va include datele Persoanei Recomandate în baza sa de date şi va contacta telefonic Persoana Recomandată pentru a-i prezenta oferta Lindab şi a-i propune să devină client al Organizatorului pentru produsele aflate în gamă.

Validarea înscrierii în campanie se face în termen de 48 de ore de la data înscrierii, prin mesaj clar transmis de catre Organizator prin sms sau email.

Daca pe parcursul Campaniei de Recomandare, mai mulţi Participanţi recomandă aceeaşi Persoană (identificată după nume, număr telefon şi localitate), Organizatorul îl va lua în considerare doar pe primul Participant care a recomandat Persoana în cauză şi îl va recompensa conform Regulamentului, dacă recomandarea îndeplineşte termenii specificaţi în aceasta.

Art. 6. RECOMPENSA

În cazul în care, până la data de 31 martie 2022, Persoana Recomandată de un Participant prin Formularul de recomandare cumpără un acoperiş în valoare de minimum 13.000 lei (plus TVA), suma pentru care organizatorul are dovada plăţii, acesta acordă respectivului Participant o recompensă, ce constă într-un “Card Cadou Edenred”, încărcat cu suma de 300 lei.

*Valoarea recompensei va fi încărcată pe cardurile cadou Edenred, care pot fi utilizate în reţeaua celor peste 4500 de comercianţi parteneri din România.

Pentru a afla lista magazinelor care acceptă cardul Compliments, vă rugăm să accesaţi de aici lista magazinelor participante

Un Participant poate cumula un număr nelimitat de astfel de recompense, în funcţie de numărul de Persoane Recomandate de el, care devin clienţi ai Organizatorului.

Organizatorul va trimite Participantului recompensele sub formă de card cadou Edenred prin curier sau prin reprezentanţii proprii, cu solicitarea confirmării de primire. Trimiterea se face în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încasării de către Organizator a contravalorii produselor vândute, însoţită de documente care să dovedească numele Persoanei Recomandate de Participant.

Art. 7. INFORMAŢII

Participanţii au obligaţia ca toate informaţiile pe care le furnizează prin intermediul Formularului de Recomandare să fie adevarate, exacte şi complete. Organizatorul atenţionează Participanţii asupra faptului că informaţiile eronate nu vor fi luate în considerare pentru a acorda unei persoane calitatea de Participant la Campanie şi/sau recompensele de la art. 6 de mai sus şi nu vor angaja răspunderea Organizatorului în raporturile cu Participanţii sau cu terţii.

Art. 8. DATE CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul este operator înregistrat în Registrul A.N.S.P.D.C.P. sub numărul 16244. Organizatorul se angajează să asigure confidenţialitatea datelor personale furnizate prin intermediul Formularului de Recomandare şi să le prelucreze în stricta conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 şi doar în scopul implementării prezentului Regulament. În virtutea Legii nr. 677/2001, Participanţii, precum şi persoanele de contact din cadrul Persoanelor Recomandate beneficiază de:

Drepturile persoanelor vizate se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, semnate şi datate la sediul social al SC Lindab SRL, menţionat în prezentul document ori transmiterea unui mesaj prin formularul de contact sau printr-o adresă trimisă pe e-mail office@lindab.ro Participanţii ori alte persoane vizate de prelucrarea informaţiilor cu caracter personal înţeleg și sunt de acord că manifestarea dreptului lor de opoziţie este echivalent cu imposibilitatea onorării parţială sau totală a angajamentelor asumate de Lindab prin raporturile juridice născute cu aceştia conform prezentului Regulament.

Prin completarea Formularului de Recomandare, Participantul îşi dă acordul pentru prelucrarea datelor sale personale în scopul descris în acest Regulament şi în acelaşi timp garantează Organizatorului faptul că a obţinut în prealabil acordul Persoanei Recomandate cu privire la prelucrarea datelor personale ale acesteia în scopul descris în acest Regulament.

Politica de confidentialitate Lindab este disponibila permanent pe site-ul oficial Lindab - http://www.lindab.com/ro/private/Pages/privacy-policy.aspx

Art. 9. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul va calcula, reţine şi vira la bugetul de stat impozitul aferent fiecărei recompense în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/ 2003, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a Participantului recompensat. Astfel că Organizatorul va achita către Participant valoarea după reţinerea impozitelor şi altor obligaţii de natură fiscală

Art. 10. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române competente în conformitate cu legislaţia română aplicabilă.

Art. 11 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Prezentul Regulament este disponibil cu titlu gratuit pe site-ul Organizatorului www.renoveazaculindab.ro, pe întreaga perioadă de desfăşurare a Campaniei. Participarea la Campanie implică acceptarea fără rezerve de către Participanţii tuturor dispoziţiilor prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, dar nu înainte de a informa publicul în termen rezonabil prin intermediul site-ului www.renoveazaculindab.ro cu privire la modificarea (modificările) survenită(e), modificarea intervenită urmând a se aplica doar în legătură cu recomandările/situaţiile apărute după intrarea în vigoare a respectivei modificări. Prezentul Regulament Oficial este valabil pe o perioadă nedeterminată.

SC LINDAB SRL